Avocat Drept civil. Cândea Law Office: Experiență și Competență pentru Soluționarea Conflictelor Civile

Avocat Drept Civil

I. Avocat Drept civil. Cândea Law Office: Experiență și Competență pentru Soluționarea Conflictelor Civile”

Într-o lume plină de provocări legale, Cândea Law Office dă dovadă de profesionalism și experiență în aria litigiilor de drept civil. Fiind o echipă de avocați specializați în aria dreptului civil, suntem aici pentru a vă oferi reprezentare și asistență în cele mai diverse cazuri, de la litigii civile cu complexitatea ridicată și până la litigii comerciale, inclusiv în faza de executare silită a creanțelor civile sau comerciale.

II. Avocat Drept civil.Executare silită.

Cu toate că procedura executării silite este reglementată de Codul de procedură civilă, dreptul civil ca drept material conține reglementări referitoare la executarea silită.

În favoarea creditorului ( creditor fiind persoana care poate pretinde executarea unei obligați sau efectuarea unei plăți)  dreptul civil prevedere principiul executării directe, integrale și la timp a obligațiilor civile. Așadar, dreptul civil recunoaște creditorului dreptul fundamental de a cere debitorului său executarea voluntară a obligaţiei consimţite, iar în măsura în care debitorul nu execută de bună voie obligația asumată, creditorului îi este recunoscut dreptul de a solicita executarea silită.

Astfel, prin acest principiu dreptul civil creionează premisa principală a demarării executării silite, anume neexecutarea de bună voie obligației, indiferent că aceasta presupune plata unei sume de bani sau predarea unui bun.

Prin urmare, din perspectiva dreptului civil liantul demarării executării silite este neexecutarea obligației de bună voie ce care în sarcina debitorului.

III. Avocat Drept civil. Condițiile executării silite din perspectiva dreptului civil.

Pentru a putea recurge la executarea silită a drepturilor civile este necesară îndeplinirea a două condiții generale, anume neexecutarea de bună voie a obligaţiei și debitorul să se afle în întârziere în executarea obligației.

Este important de menționat că neexecutarea obligației poate să aibă justificare legală,  sens în care debitorul poate dovedi existenţa uneia dintre cauzele justificate de neîndeplinire a obligaţiei sale. Dintre acestea Cândea Law Office amintește că, în sensul dreptului civil cauzele care justifică acțiunea debitorului de neexecutare a obligației sunt ordinea executării prestaţiilor, excepţia de neexecutare a contractului sinalagmatic, imposibilitatea de executare datorată forţei majore, cazului fortuit sau unui eveniment asimilat acestora, neexecutarea imputabilă creditorului sau unui terţ pentru care debitorul nu este ţinut să răspundă.

IV. Avocat Drept civil.Punerea în întârziere a debitorului. Condiție necesară a executării silite.

În măsura în care nu sunt incidente cazurile în care debitorul se află de  drept în întârziere, manifestarea de voinţă din partea creditorului prin care solicită debitorului executarea obligaţiei asumate este necesară pentru punerea în întârzierea acestuia.

Debitorul trebuie să îşi îndeplinească obligaţia în termenul convenit sau, în lipsa unui  asemenea termen, de îndată ce obligaţia a fost asumată. Pentru ca întârzierea în executarea obligaţiei să producă  efecte juridice este necesar ca aceasta să fie constatată în modalităţile prevăzute de lege, presupunându-se că până la punerea în întârziere creditorul nu a fost păgubit de întârzierea executării obligaţiei.

Necesitatea punerii în întârziere a debitorului decurge din faptul că, nereclamând executarea obligaţiei, creditorul  este prezumat că a acordat în mod tacit un  nou termen de plată debitorului.

Dreptul civil, prin intermediul art. 1522 Cod civil instituie două modalități de punere în întârziere a debitorului, anume prin intermediul unei notificări scrise prin care creditorul îi pune în vedere ca până la o anumită dată să-și execute obligația contractuală sau prin în întârziere cu ocazie formulării cererii de chemare în judecată.

Cândea Law Ofiice prin avocații specializați în drept civil recomandă recurgerea succesivă la ambele modalități de punere în întârziere, anume notificarea scrisă, iar ulterior formularea unei cereri de chemare în judecată, motivul fiind acela că neexecutarea obligației în urma notificării scrise probează în fața instanței de judecată culpa și dezinteresul debitorului în executarea de bună voie a obligației contractuale.

Este important de menționat că există situații care-l scutesc pe creditor de necesitatea punerii în întârziere a debitorului, anume situațiile în care debitorul este de drept în întârziere. Așadar, dreptul civil statuează că debitorul este de drept în întârziere în măsura în care în cuprinsul contractului s-a prevăzut că debitorul este de drept în întârziere dacă nu-și execută obligația până la un anumit termen contractual. Astfel, împlinirea termenului contractual face ca debitorul să fie de drept în întârziere.

De asemenea, art. 1523 alin. 1 Cod civil enumeră în mod expres anumite situații în care debitorul se află de drept în întârziere, spre exemplu situația în care obligația de a plătii o sumă de bani se naște dintr-o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii.

V. Avocat Drept civil. Pornirea executării silite.

După cum spuneam, dreptul civil creionează câteva principii generale ale executării silite, principii de o importanță majoră, dar care trebuie completate cu dispozițiile Codului de procedură civilă. Cea mai importată completare, dar și cea mai necesară este cea referitoare la titlul executoriu, anume orice executare silită poate avea loc în baza unui titlu executoriu.

Titlu executoriu poate fi reprezentate fie de un anumit contract căruia legea îi conferă calitatea de titlu executoriu, fie de o hotărâre judecătorească sau alte înscrisuri cărora legea le conferă caracterul de titlu executoriu.

Astfel, în măsura în care sunteți titularul unui contract care are caracterul de titlu executoriu, cum este contractul de împrumut, contactul de închiriere etc și ați procedat la punere în întârziere a debitorului sunteți îndreptăți de a proceda la executare silită a debitorului.

Pe de altă parte, există și situații în care convenția părților nu are caracter executoriu caz în care este necesară obținerea unui titlu executoriu prin acționarea în judecată a debitorului.

Cu toate acestea, există situații în care debitorul executat poate solicita suspendarea executării silite. Pentru mai multe informații referitoare la suspendarea executării silite vă invităm să lecturați articolul dedicat suspendării executării silite.

În măsura în care aveți nevoie de serviciile unui avocat specializat în drept civil, nu ezitați să ne contactați.  Avocații noștri specializați în drept civil din cadrul Cândea Law Office vă stau la dispoziție cu o bogată experiență în aria dreptului civil, fie că este vorba de recuperarea pe cale silită a unei anumite sume de bani sau a altei obligații contractuale, fie că este vorba de orice litigiu din spera dreptului civil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *